Uitloggen
Winkelwagen
Nederlands
Menu
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Claudia Sträter: CLS Online B.V.
1.2 Website: www.claudiastrater.com
1.3 Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Claudia Sträter.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Claudia Sträter en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en Claudia Sträter gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
1.6 Dag: kalenderdag.
1.7 Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden.


ARTIKEL 2. IDENTITEIT VAN CLAUDIA STRÄTER
CLS Online B.V.
Vestigingsadres: Stammerhove 1 , 1112 VA Diemen
Bezoekadres: bekijk hier de dichtstbijzijnde Claudia Sträter winkel bij u in de buurt.
Klantenservice: 085-0162036
E-mailadres: [email protected].
KvK-nummer: 80350380
BTW-identificatienummer: NL8616.41.486B01

ARTIKEL 3. TOEPASSELIJKHEID
3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Claudia Sträter zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.
3.2 Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Claudia Sträter slechts bindend, indien er voor zover deze door Claudia Sträter uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 4. HET AANBOD
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Claudia Sträter gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. De kleur van de foto kan afwijken van de werkelijke kleur van het artikel. Dit kan voorkomen door de beeldscherminstellingen van de Klant. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Claudia Sträter niet.

ARTIKEL 5. DE OVEREENKOMST
5.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Claudia Sträter onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Claudia Sträter passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal Claudia Sträter daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Claudia Sträter kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien Claudia Sträter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is de Klant gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6. HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Klant.
6.2 Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden. Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Claudia Sträter retourneren, conform de door Claudia Sträter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de ruil- & retour procedure.

ARTIKEL 7. KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
7.1 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal Claudia Sträter dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de retourzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8. UITSLUITING HERROEPINGRECHT
8.1 Indien de Klant niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door Claudia Sträter alleen worden uitgesloten indien Claudia Sträter dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Claudia Sträter tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

ARTIKEL 9. DE PRIJS
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en eventuele andere heffingen welke van overheidswege opgelegd kunnen worden meegerekend.
9.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
9.3 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Claudia Sträter. Claudia Sträter is gerechtigd bestellingen gemotiveerd te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd (bijvoorbeeld i.v.m. eerdere fraude, een kredietcheck en/ of een notatie op de zwarte lijst), deelt Claudia Sträter dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

ARTIKEL 10. CONFORMITEIT EN GARANTIE
10.1 Claudia Sträter staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
10.2 Een door Claudia Sträter, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Claudia Sträter jegens Claudia Sträter kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
10.3 Klachten en/of opmerkingen m.b.t. de online bestelling kunnen rechtstreeks worden gericht aan Claudia Sträter via het contact formulier op de Website, of telefonisch via 088-2462460.
10.4 Ingediende klachten en/of opmerkingen worden, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een reactie een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Claudia Sträter binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 11. LEVERING EN UITVOERING
11.1 Claudia Sträter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
11.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
11.4 Indien Claudia Sträter de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Klant krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
11.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat de Klant de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft in dit geval echter geen recht op eventuele schadevergoeding.
11.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Klant bij Claudia Sträter, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten die retour gestuurd bij, berust tot het moment van bezorging aan Claudia Sträter bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12. BETALING
12.1 Voor zover niet later is overeengekomen geschiedt de betaling van de bestelling altijd geheel vooraf; direct en online door middel van Creditcard (Eurocard en Visa) of iDEAL doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
12.2 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Claudia Sträter te melden.

* Claudia Sträter aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.

ARTIKEL 13. RUIL- & RETOURPROCEDURE
13.1 Claudia Sträter beschikt over een voldoende bekend gemaakte ruil- en retourprocedure Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de ruil- & retour procedure van bestellingen uit de Webshop van Claudia Sträter.
13.2 Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 14 dagen na aflevering aan Claudia Sträter te retourneren.Tijdens deze termijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Klant het product wenst te behouden.
13.3 Indien de Klant van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal de Klant het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Claudia Sträter retourneren, conform de door Claudia Sträter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13.4 Claudia Sträter zal binnen 14 dagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag rechtstreeks op de bankrekening van de Klant terugstorten via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de betaling is uitgevoerd.

ARTIKEL 14. OVERMACHT
Claudia Sträter heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Claudia Sträter gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Claudia Sträter kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 15. PRIVACY
Claudia Sträter zal gegevens van de Klant niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de privacy statement.

ARTIKEL 16. DIVERSEN
16.1 Indien aan Claudia Sträter schriftelijk opgave wordt gedaan van een adres, is Claudia Sträter gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij aan Claudia Sträter schriftelijk opgave is gedaan van een ander adres waar naar de bestellingen dienen te worden gezonden.
16.2 Wanneer door Claudia Sträter gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Claudia Sträter deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
16.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Claudia Sträter in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Claudia Sträter vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Een verandering laat de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden onverlet.
16.4 Claudia Sträter is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst(en) gebruik te maken van derden.


ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden, de website te blijven verbeteren en je gepersonaliseerde content en advertenties te kunnen tonen. Bij het accepteren van de cookies ga je akkoord met de plaatsing van alle cookies. In de cookie instellingen kun je eventueel de niet-essentiële advertentie cookies uitschakelen. Voor meer inhoudelijke informatie over cookies en onze omgang met privacy, verwijzen wij je door naar ons cookiebeleid en onze privacy policy.