Uitloggen
Winkelwagen
Nederlands
Menu
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

CLAUDIA STRATER & DUURZAAMHEID


VERANTWOORD ONDERNEMEN

Bij Claudia Sträter proberen we én goed te zorgen voor de mensen in onze organisatie én voor de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Daarom streven we elke dag naar een gezonde balans tussen duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Daarnaast hebben we op de langere termijn doelen gesteld en proberen we onze afval en winkelinrichting zo in te richten dat we het milieu zo min mogelijk belasten.

PRODUCTIE

Om onze bijdrage aan een betere wereld te optimaliseren, hebben we alle producenten en leveranciers om hulp gevraagd. Samen brengen we alle (productie)processen zo goed mogelijk in kaart, zodat we alle locaties goed kunnen laten monitoren. De meeste van onze productielocaties bevinden zich binnen de EU. Voor onze productielocaties buiten de EU werken we (voornamelijk) met BSCI goedgekeurde leveranciers. BSCI goedgekeurde producenten zijn ge-audit volgens de richtlijnen van de BSCI Code of Conduct (voor meer informatie kan je kijken op: http://www.bsci-intl.org/). Met elkaar hebben we de belangrijkste afspraken en doelen gedefinieerd, deze zijn;

1. Waarborgen van een maatschappelijk verantwoord beleid
2. Geen discriminatie
3. Vrijheid van Vereniging
4. Eerlijke beloning, introductie minimumloon
5. Geen kinderarbeid en/of dwangarbeid
6. Eerlijke werktijden, dmv monitoren arbeidsduur en overwerk
7. Speciale bescherming voor jonge werknemers
8. Goede voorzieningen voor een veilige en gezonde werkomgeving
9. Bescherming van het milieu
10. Tegengaan van onzekere werkgelegenheid


DUURZAMERE MATERIALEN

Binnen onze eigen winkels en kantoor proberen we om elke dag een beetje groener te worden. We zijn er nog niet, maar we werken er hard aan. Zo hebben we ons ten doel gesteld om naast een verantwoorde productie, meer te werken met duurzame (gerecyclede) materialen. Onze duurzame(re) producten zijn voorzien van een herkenbaar ‘duurzamere keuze’ label. Alle producten met dit label zijn gemaakt met respect voor mens, dier en/of milieu. Op deze manier dragen we bij om de consument bewust te maken van de mogelijkheid om te kiezen voor een duurzamere levensstijl. 

Deze artikelen zijn online te herkennen aan het onderstaande groene better choice label op onze webshop.Shop better choice artikelen

Onze plastic hangers worden verzameld en zo veel mogelijk hergebruikt. Indien dat niet kan worden ze gerecycled. De hangers in de winkels zijn gemaakt van hout met op water gedragen lak. De productie van houten hangers is vele malen minder belastend voor het milieu dan de productie van kunststof hangers. De verzenddozen van de webshop zijn gemaakt van 100% recycled materiaal en de tassen zijn gemaakt van 100% recycled PET of van FSC gecertificeerd kraft papier. Natuurlijk worden al onze magazines Co2 neutraal verstuurd.

Onze recent verbouwde winkels zijn allemaal voorzien van ledverlichting en hebben een warmtepomp. Ons streven is om dit in 2028 in alle winkels te hebben geïmplementeerd. En waar het kan proberen we om zo veel mogelijk met de trein te reizen.


BIJDRAGE SAMENLEVING

De mensen maken ons bedrijf, daarom proberen we te investeren in de persoonlijke groei en ontwikkeling van al onze mensen.
Daarnaast vinden we het belangrijk om mensen buiten onze organisatie ook aandacht te geven. Zo zijn we een nauwe samenwerking aangegaan met het Rotterdams warenhuis, de Rotterdamsche Confituur. Deze Confituur wordt gemaakt met biologisch fruit, op ambachtelijke wijze bereid door jongeren met een beperking en of achterstand tot de arbeidsmarkt.

Onze kleding gooien we niet weg, daar waar het kan wordt onze kleding wordt gerecycled en verzameld voor een stichting/goed doel. Daarnaast denken we ook alvast na over het implementeren van een groene service. Door het inzetten van kledingverhuur, kleding reparatie en de verkoop van tweedehands artikelen verlengen we de levensduur van producten, besparen we grondstoffen, energie en afval (bijdrage circulaire economie).

Iedere dag proberen we een beetje beter te worden, we zijn ambitieus en staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. De komende jaren zullen we ons focussen op het uitbreiden van onze winkels, shop in shops formules en het inzetten van onze internationale aspiraties.


2030 DOEL MATERIALEN;

Katoen
In 2030 alleen duurzame katoen verkopen (gecertificeerde duurzamere of gerecyclede bron, doel minder watergebruik).
Certificaten voorbeelden; GOTS, Better Cotton Initiative, Gerecycled GRS/RCS etc
Dons
In 2030 alleen nog duurzame dons.
Certificaten bv; Gerecycled GRS/RCS, Traceable down Standard etc
Wol
In 2030 alleen nog duurzame wol.
Certificaten bv; Gerecycled GRS/RCS, Responsible Wool Standaard, New Merino Standard etc
Cashmere
In 2030 alleen verantwoorde cashmere.
Certificaten bv; Gerecycled GRS/RCS, The good cashmere Standard, Sustainable Fibre Alliance etc
Leer
In 2030 alleen gecertificeerd leer.
Certificaten bv; Gerecycled GRS/RCS, Leather working group
Denim
In 2030 alleen nog duurzame denim.
Certificaten bv; Gerecycled GRS/RCS, GOTS, Better Cotton initiative, fairtrade etc
Semi-synthetische materialen
Vanaf 2030 alleen nog semi synthetische materialen die gecertificeerd gerecycled zijn of geproduceerd via strenge milieu eisen en gemaakt van houtpulp uit duurzaam beheerde bossen.
Certificaten bv; Gerecycled GRS/RCS, Tencel modal, Tencel lyocell, Ecovero viscose
Synthetische materialen
2030 allen nog duurzaam.
Certificering bv; gerecycled GRS/RCS, Econyl, Repreve

Materialen die Claudia Sträter niet meer verkoopt;
Bont
Angora
Exotische huidenCORPORATE RESPONSABILITY

At Claudia Sträter we find it important to take good care of the people in our organization and the world around us, now and in the future. Every day we strive for a healthy balance between sustainability and corporate responsibility. In addition, we have set ourselves goals for the longer term. We try to organize our waste and shop interiors in such a way that we harm the environment as little as possible.

PRODUCTION

To optimize our contribution to a better world, we asked all manufacturers and suppliers for help. Together we map all (production) processes as accurately as possible, so that we can monitor all locations properly. Most of our production locations are located within the EU. For our production locations outside the EU we (mainly) work with BSCI approved suppliers. BSCI approved manufacturers are audited according to the guidelines of the BSCI Code of Conduct (for more information please visit: http://www.bsci-intl.org/). Together we have defined the most important agreements and goals, these are;

1. Ensuring a socially responsible policy
2. No Discrimination
3. Freedom of Association
4. Fair pay, introduction of minimum wage
5. No Child Labor and/or Forced Labor
6. Fair working hours, by means of monitoring working hours and overtime
7. Special protection for young workers
8. Good facilities for a safe and healthy working environment
9. Environmental Protection
10. Countering precarious employment


DURABLE MATERIALS

In all our stores as well as our office, we try to be a little greener every day. We're not there yet, but we're getting there. For example, we set ourselves a goal of working more and more using sustainable (recycled) materials.
In addition to a responsible production, sustainable materials are important criteria.
Our more sustainable products are provided with a recognizable ‘sustainable choice’ label. All products with this label are made with respect for people, animals and/or the environment. In this way, we contribute to making consumers aware of the possibility of embracing a more sustainable lifestyle. 

All clothes hangers in our stores are made from sustainable wood and coated based on water. The production of these clothes hangers is less intensive for our environment than the production of the plastic versions. We collected and re-use all plastic clothes hangers. When we cannot re-use them, they will be collected for recycling.
Our web shop packaging is made of 100% recycled materials and our bags are made of 100% PET or from FSC certified craft paper. All our magazines are send Co2 neutral.

We have equipped part of our stores with LED lighting and heat pumps, the aim is to realize and pass this for all stores at the end of 2028. Where possible, we try to travel by train as much as possible.


OUR CONTRIBUTION TO SOCIETY

Our people make our company, that is why we try to invest in personal growth and development of all our people.
In addition, we think it is important to also take care of people outside our organization. For example, we started a close collaboration with the Rotterdams Warenhuis, the Rotterdamsche Confituur. This Jam is made with organic fruit, prepared in an artisanal way by young people with a disability and/or disadvantage in the labor market.

We do not throw clothes away, where possible our clothes are recycled and collected for a foundation/charity. In addition to that, we also think about implement extra green services. For example an introduction of renting out clothes, a repairshop and selling second hand clothes. In that way we increasing the lifespan of products, saving raw materials, energy and waste.
Every day we try to get a little better, we are ambitious and we are always open to new collaborations. In the coming years we will focus on expanding our stores, shop-in-shop formulas and deploying our international aspirations


2023 TARGET MATERIALS

Cotton
In 2030 only sustainable cotton (from a certified more sustainable or recycled source, target less water use).
Certificates examples; GOTS, Better Cotton Initiative, Recycled GRS/RCS etc
Down
In 2030 only sustainable down.
Certificates eg; Recycled GRS/RCS, Traceable down Standard etc
Wool
In 2030 only sustainable wool.
Certificates eg; Recycled GRS/RCS, Responsible Wool Standard, New Merino Standard etc
Cashmere
In 2030 only responsible cashmere.
Certificates eg; Recycled GRS/RCS, The good cashmere Standard, Sustainable Fiber Alliance etc
Leather
In 2030 only certificated leather.
Certificates eg; Recycled GRS/RCS, Leather working group
Denim
In 2030 only sustainable denim.
Certificates eg; Recycled GRS/RCS, GOTS, Better Cotton initiative, fair trade etc
Semi-synthetic materials
From 2030 only semi-synthetic materials that are certified recycled or produced according to strict environmental requirements and made from wood pulp from sustainably managed forests.
Certificates eg; Recycled GRS/RCS, Tencel modal, Tencel lyocell, eco-viscose
Synthetic materials
2030 only sustainable materials.
Certification eg; recycled GRS/RCS, Econyl, Repreve

Materials that Claudia Sträter no longer sells;
Fur
Angora
Exotic skins


Wij gebruiken cookies om je de beste gebruikservaring te kunnen bieden, de website te blijven verbeteren en je gepersonaliseerde content en advertenties te kunnen tonen. Bij het accepteren van de cookies ga je akkoord met de plaatsing van alle cookies. In de cookie instellingen kun je eventueel de niet-essentiële advertentie cookies uitschakelen. Voor meer inhoudelijke informatie over cookies en onze omgang met privacy, verwijzen wij je door naar ons cookiebeleid en onze privacy policy.